EU projekti


eu prr epfrr

Rekonstrukciji ŠPORTSKO RIBOLOVNOG DOMA „ŠTUKA“ KONJŠČINA I NADSTREŠNICE K.Č.3211/1 k.o. Jertovec

Projekt se provodi unutar LEADER-Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i podmjera 19.4.“tekući troškovi i animacija“ u okviru Mjere 19“LEADER-CLLD iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.


SANACIJA PROPUSTA NA KČBR. 1798/1 K.O. KONJŠČINA I DIJELA NERAZVRSTANE CESTE KČBR. 1798/1790 K.O. KONJŠČINA

Referentni broj: FSEU.MMPI.01.0034


REKONSTRUKCIJA PROPUSTA NA KČBR. 10299 K.O. SUŠOBREG U SUŠOBREGU

Referentni broj: FSEU.KZŽ.02/52


NPOO.C3.1.R1-I1.01.0265 Dogradnja Dječjeg vrtića Konjščina


Podizanjem svijesti građana do smanjenja količine otpada

Podizanjem svijesti građana do smanjenja količine otpada

Referentni broj ugovora: KK.06.3.1.07.0021

Opis projekta: Područje obuhvata je pet JLS u Krapinsko zagorskoj županiji: Općina Konjščina, Budinšćina, Hraščina, Novi Golubovec i Lobor. Na području obuhvata prema popisu stanovništva iz 2011. godine nastanjeno je 12.094 stanovnika u 3.864 kućanstva.

Cilj projekta: Cilj projekta je informirati 100% stanovnika Općine Konjščina, Budinščina, Hrašćina, Novi Golubovec i Lobor o načinima postupanja otpadom koji dovode do smanjenja količine otpada odloženog na odlagališta kroz 5 obveznih i 7 preporučenih izobrazno-informativnih aktivnosti. Uz izobrazno informativne aktivnosti projekt uključuje aktivnosti promidžbe i vidljivosti i upravljanja projektom. Stečeno znanje građani će primijeniti pri promjeni svojih svakodnevnih životnih navika i usvojiti važnost odgovornog postupanja s otpadom u smislu održviog razvoja svojih lokalnih sredina.

Podaci o nositelju projekta:
Općina Konjščina
Ulica Ivice Gluhaka 13
49 282 Konjščina
www.konjscina.hr

Ukupna vrijednost projekta: 477.086,06 kuna

Iznos koji sufinancira EU: 405.523,14 kuna (85%)

Trajanje projekta: 7. svibnja 2018. do 7. svibnja 2019.

Kontakt osobe za više informacija:
Anita Krok (načelnica): [email protected]
Stjepan Jurina (pročelnik): [email protected]

Više informacija o EU fondovima dostupno je na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

Stranice projekta Savjesno s otpadom

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Ugovor – podizanjem svijesti građana do smanjenja količina otpada


Rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i opremanje kulturno i turističko-informativnog centra /građevina: Dom kulture (rekonstrukcija kino dvorane) na čkbr. 796/53, 796/52 i dio 796/288 k.o. Konjščina – 3 skupine

Lokacija: Konjščina, Zagorska ulica br. 8, (čkbr. 796/53, 796/52 i dio 796/288 k.o. Konjščina)

Fond: EPFRR

MJERA: M07 „ M07 „ Temeljne usluge obnova sela u ruralnim područjima“; podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, Provedba tipa operacije 7.4.1. „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020.

Natječaj: 1. Natječaj za operaciju 7.4.1.

Kratki opis Projekta: Postojeći objekt – Dom kulture ( kino dvorana) sa 224 sjedećih mjesta građen je 1957.-1960 godine i od tada nije značajnije uređivan, rekonstruiran ili dograđivan. Takav ne zadovoljava potrebama današnjeg vremena, današnjim potrebama i standardima. Problem će se riješiti realizacijom rekonstrukcije, dogradnje , nadogradnje i opremanja objekta koji bi imao sadržaje potrebne za kulturna događanja ( manifestacije, predstave, festivale i dr. ), a ujedno i prostor u kojem bi se smjestio turističko – informativni centar, a što je jedan od strateških opredjeljenja Strategijom razvoja Općine Konjščina za razdoblje 2014- 2020. i Strategijom razvoja turizma na području Općine Konjščina

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije): Realizacijom projekta osigurat će se zadovoljenje potreba građana sa područja cijele Općine, te osiguranje sigurnijih i adekvatnijih uvjeta za organiziranjem i davanjem kulturnih manifestacija, razvoja turizma, te pružanja usluga informiranja o turističkoj ponudi. Očekivani rezultati projekta su rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i opremanje jednog (1) objekta za ostvarivanje organizirane djelatnosti u kulturi i turizmu za stanovnike Općine Konjščina, a i šire područje.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupno: 7.536.165,42 HRK

Iznos potpore za dodjelu (iz Odluke o dodjeli sredstava): 6.420.462,75 HRK (90 %)

Iznos potpore – EU dio (iz Odluke o dodjeli sredstava): 5.457.393,34 HRK

Iznos potpore – RH dio: 963.069,41 HRK

Razdoblje provedbe Projekta: Od 18. 07. 2019. do 18. 07. 2021. godine

Kontakt osobe za više informacija:
Anita Krok (načelnica): [email protected]
Stjepan Jurina (pročelnik): [email protected]


Opremanje Trga dr. Franje Tuđmana Konjščina čkbr. 796/158 (796/17, 796/18, 796/19I 796/168) k.o. Konjščina

Lokacija: Konjščina, Trg dr. Franje Tuđmana, (čkbr. 796/158 k.o. Konjščina)

Fond: EPFRR

MJERA: Podmjera 19.2.“Provedba operacija unutar CLLD strategije“ UNUTAR TIPA OPERACIJE 2.1.1. ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI, OSTALU POVEZANU INFRASTRUKTURU TE TURISTIČKU INFRASTRUKTURU LRS LAG-a „PRIGORJE -ZAGORJE“

Natječaj: Natječaj za tip operacije 2.1.1. Lokalne akcijske grupe Prigorje – Zagorje (LAG PRI-ZAG)

Kratki opis Projekta: Na području Općine Konjščina, koja ima ukupno šesnaest naselja uključivši i samu Konjščinu – općinsko središte, ne postoji niti jedan uređeni Trg ( prostor za slobodno vrijeme i kulturne – turističke aktivnosti na otvorenom). Postojeći Trg u samom centru Konjščine koji graniči sa Zagorskom ulicom i Zagrebačkom cestom (sada je to dio Državne ceste D 540) je prostor na kojem se građani spontano okupljaju, preko kojeg idu u poslovnicu Zagrebačke banke, Poštu, trgovinu, Ambulantu Doma zdravlja K-Z Ž, ali isti nije opremljen na zadovoljavajući način. Opremanjem Trga koji bi imao sadržaje potrebne za kulturna događanja (manifestacije, predstave, sajmove, festivale i dr. ) na otvorenom, a ujedno i prostor u kojem bi se smjestio informativni stup – vanjski interaktivni totem, dobit će se na kvaliteti stanovanja svih građana Općine i šireg područja. Predmetno opremanje Trga predstavlja jedan od strateških opredjeljenja sukladno Strategiji razvoja Općine Konjščina za razdoblje 2014- 2020, te Strategija razvoja turizma na području Općine Konjščina.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije): Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete života i temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, stvaranje uvjeta za turističku ponudu i informiranje o turističkoj ponudi na području Općine Konjščina te povećanje prostornih i tehničkih kapaciteta kroz opremanje Trga u Konjščini pod nazivom Trg dr. Franje Tuđmana. Specifični ciljevi projekta su zadovoljenje potreba građana sa područja cijele Općine, te osiguranje sigurnijih i adekvatnijih uvjeta za organiziranjem i davanjem kulturnih manifestacija, a time i razvoja turizma, te pružanja usluga informiranja o turističkoj i dr. ponudi.

Očekivani rezultati: Realizacijom projekta osigurat će se zadovoljenje potreba građana sa područja cijele Općine, te osiguranje sigurnijih i adekvatnijih uvjeta za organiziranjem i davanjem kulturnih manifestacija, razvoja turizma, te pružanja usluga informiranja o turističkoj ponudi.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupno: 629.068,75 HRK

Iznos potpore za dodjelu (iz Odluke o dodjeli sredstava i Ugovora o financiranju): 400.275,00 HRK (90 %)

Iznos potpore – EU dio (iz Odluke o dodjeli sredstava): 360.247,50 HRK

Iznos potpore – RH dio: 40.027,50 HRK

Razdoblje provedbe Projekta: Od 21. 04. 2020. do 20. 04. 2022. godine

Kontakt osobe za više informacija:
Anita Krok (načelnica): [email protected]
Stjepan Jurina (pročelnik): [email protected]


Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija nerazvrstane ceste – Ulica Matije Gupca sa izgradnjom javnog odvodnog kanala i javne rasvjete, 3. skupine


Rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i opremanje Dječjeg vrtića Konjščina

Lokacija: Konjščina, Pionirska ulica br. 2, čkbr. 796/109 k.o. Konjščina

Fond: EPFRR

MJERA: M07 „ Temeljne usluge obnova sela u ruralnim područjima“;Podmjera 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

PODMJERA: 7.4.1. „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Natječaj: 1. Natječaj za operaciju 7.4.1.

Kratki opis Projekta: Postojeću građevinu Dječjeg vrtića rekonstruirati, dograditi, nadograditi te opremiti i stvoriti uvjete za odgojno-obrazovnu infrastrukturu tj. dječji vrtić.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije): Realizacijom projekta osigurat će se dostatni kapaciteti za smještaj djece vrtićke dobi u pohađanju redovnog programa vrtića. Realizacijom projekta postižu se i DPS za boravak djece u dječjem vrtiću.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupno: 7.386.503,81 HRK

Iznos potpore za dodjelu (iz Odluke o dodjeli sredstava): 6.647.853,43 HRK

Iznos potpore – EU dio (iz Odluke o dodjeli sredstava): 5.650.675,41 HRK

Iznos potpore -RH dio: 997.178,02

Razdoblje provedbe Projekta: od 18. 4. 2017. godine

Kontakt osobe za više informacija:
Anita Krok (načelnica): [email protected]
Stjepan Jurina (pročelnik): [email protected]


Načelnica

Anita KrokAnita Krok, mag.polit.soc.
Rođena 15.12.1986. u Zaboku, a od rođenja živi u Konjščini. Završila preddiplomski studij socijalnog rada i diplomski studij socijalne politike na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje je stekla zvanje magistre socijalne politike. Udana, majka jednog djeteta. U slobodno vrijeme bavi se izradom eko proizvoda, vrtlarenjem i šivanjem.

049/465-905
099/527-4210
[email protected]
Službeni Facebook profil

PRIJAM STRANAKA
Radnim danom od 8:00 do 13:00h
(poželjna prethodna najava)

Informacije

Ivice Gluhaka 13, Konjščina
Krapinsko-zagorska
Hrvatska
49282

[email protected]

049/465-905

PON-PET (7:00 - 15:00)

OIB: 64934614358
Općina Konjščina