Nova odluku o sakupljanju otpada usklađena sa Zakonom

3. veljače 2022.
Nova odluku o sakupljanju otpada usklađena sa Zakonom

Na 11. sjednici Općinsko vijeće Općine Konjščina jednoglasno je donijelo Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Konjščina.

Radi se o usklađivanju načina sakupljanja komunalnog otpada sa Zakonom o gospodarenju otpadom, što trebaju donijeti sve jedinice lokalne samouprave do kraja siječnja.

Zakon je predvidio jedinstvenu cijenu za minimalnu javnu uslugu (fiksnu cijenu) za sve korisnike kategorije kućanstva, odnosno kategorije nekućanstva (poduzeća, javne ustanove, obrti, gospodarstva). Odlukom je predviđena jedinstvena fiksna cijena od 82 kune bez PDV – a za kategoriju kućanstva te 90 kuna bez PDV – a za kategoriju nekućanstva. Korisnicima kategorije kućanstvo, koji kompostiraju biootpad u vlastitoj režiji, cijena minimalne javne usluge umanjit će se na mjesečnom računu za 15 kuna, sve dok uredno provodi kompostiranje biootpada.

Korisniku kategorije kućanstvo, na temelju višegodišnjeg iskustva i dokumentirane evidencije davatelja usluge na bazi nekoliko prethodnih godina, fiksna cijena umanjit će se na mjesečnom računu za jednočlano domaćinstvo za 30 kuna, dvočlano za 20 kuna te vikend korisnicima za 20 kuna.

U fiksnu cijenu uključeno je besplatno korištenje reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta, odvoz glomaznog otpada jednom godišnje prema predviđenom kalendaru davatelja javne usluge, odvoz biootpada kod korisnika koji ga predaju davatelju javne usluge na zbrinjavanje i odvoz reciklabilnog otpada (papir, korisni otpad).

Cijena javne usluge za predanu količinu miješanog komunalnog otpada naplaćuje se razmjerno količini predanog otpada.

Manji broj pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad po svakom kućanstvu znači i manje mjesečne račune za to kućanstvo.

Načelnica

Anita KrokAnita Krok, mag.polit.soc.
Rođena 15.12.1986. u Zaboku, a od rođenja živi u Konjščini. Završila preddiplomski studij socijalnog rada i diplomski studij socijalne politike na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje je stekla zvanje magistre socijalne politike. Udana, majka jednog djeteta. U slobodno vrijeme bavi se izradom eko proizvoda, vrtlarenjem i šivanjem.

049/465-905
099/527-4210
[email protected]
Službeni Facebook profil

PRIJAM STRANAKA
Radnim danom od 8:00 do 13:00h
(poželjna prethodna najava)

Informacije

Ivice Gluhaka 13, Konjščina
Krapinsko-zagorska
Hrvatska
49282

[email protected]

049/465-905

PON-PET (7:00 - 15:00)

OIB: 64934614358
Općina Konjščina